วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จิตรกรรม


ความสำคัญของจิตรกรรมไทย จิตรกรรมไทยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแบบสหวิทยาการ ถือได้ว่าเป็นแหล่งขุม ความรู้โดยเฉพาะเรื่องราวจากอดีตที่สำคัญยิ่ง แสดงให้เห็นถึงความเป็นชนชาติที่มี อารยธรรมอันเก่าแก่ ยาวนาน ประโยชน์ของงานจิตรกรรมไทย นอกจากจะให้ความ สำคัญในเรื่องคุณค่าของงานศิลปะแล้ว ยังมีคุณค่าในด้านอื่น ๆ อีกมาก ดังนี้ 1. คุณค่าในทางประวัติศาสตร์ 2. คุณค่าในทางศิลปะ 3. คุณค่าในเรื่องการแสดงเชื้อชาติ 4. คุณค่าในทางสถาปัตยกรรม 5. คุณค่าในเชิงสังคมวิทยา6. คุณค่าในด้านโบราณคดี 7. คุณค่าในการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 8. คุณค่าในการศึกษาเรื่องทัศนคติค่านิยม 9. คุณค่าในการศึกษานิเวศวิทยา 10.คุณค่าในการศึกษาเรื่องราวทางพุทธศาสนา 11. คุณค่าในทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

1 ความคิดเห็น:

ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ กล่าวว่า...

สีและการตกแต่ง...
เนื้อหาและภาพประกอบ....