วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550

หากศิลปะวัฒนธรรมไม่หยุดนิ่ง งานจิตรกรรมจะเป็นอย่างไร


การได้รับอิทธิพบซึ่งกันและกันของตะวันตกและตะวันออก โดยปกติความเคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรมย่อมไม่หยุดนิ่ง จากสังคมหนึ่งถ่ายทอดให้อีกสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมทางตะวันตกแผ่อิทธิพลมา ทางตะวันออก งานจิตรกรรมทางตะวันออกก็ได้รับอิทธิพลของจิตรกรรมทางตะวันตก อิทธิพลนี้มีส่วนทำให้งานจิตรกรรมของทางตะวันออกเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งทางความคิดและวิธีการต่าง ๆ ที่เห็นไดัชัดคือ งานจิตรกรรมของทางตะวันออกแต่เดิมนั้น ศิลปินเขียนภาพตามอุดมคติมาก กว่าที่จะยึดถือหลักข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ เช่น การจักองค์ประกอบการเขียนภาพคนและสัตว์ มักเขียนตามความรู้สึกนึกคิดของช่าง และเขียนเป็นล ักษณะ 2 มิติ แต่เมื่อได้รับอิทธิพลจากจิตรกรรมตะวันตกซึ่งเขียนภาพให้แสงเงาและวิธีการเขียนที่แสดงออกในลักษณะ 3 มิติ การเขียนภาพจิตรกรรมของไทยก็เริ่มมีการนำลักษณะเหล่านี้มาใช้ เช่น การเขียนภาพคนให้ถูกต้องทางกายวิภาค และ การเขียนภาพตามหลักของทัศนียวิทยา เป็นต้น
วิวัฒนาการของจิตรกรรมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม งานจิตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวความคิดเมื่อการสื่อสารและ การคมนาคมมีความเจริญขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: